Jdi na obsah Jdi na menu
 


kde najit o keltech více

11. 9. 2008
Kde najít o Keltech více? Protože literárních památek po samotných keltech máme minimum, nejpřirozenějším zdrojem, na který bychom s eobrátili, jsou Římané, kteří byli s Kelty v kontaktu obchodním i vojenském. Gaius Iulius Caesar nám zanechal své Zápisky o válce galské, jejichž mnohé informace ověřilo pozdější archeologické bádání. Ale třeba keltský panteon je dost deformovaný, protože bohy si Caesar převáděl na jejich římské podoby. Za jednoznačnou autoritu a klasika i v evropském bádání o Keltech je považován akademik Jan Filip. Nejznámější jsou jeho dvě publikace: Keltové ve střední Evropě - "velcí Keltové", hodně odborné souhrnné dílo a "malí Keltové" - Keltská civilizace a její dědictví, dílo pro širší veřejnost, ovšem s precizním vědeckým podkladem. K dalším autoritám patřili či patří Jiří Břeň, B. Dubský, Alena Rybová. Pro začátek lze doporučit i objemné Pravěké dějiny Čech, které Keltům věnují asi 100 stran. Populárním způsobem psaní o Keltech se dnes zabývá Anna Bauerová, vydala i několik knih polosmyšlených příběhů s historickým základem a široké veřejnosti určený lexikon keltských míst v Čechách. Docela zajímavá je knížka Jak se kopou keltské hroby? od Jiřího Waldhausera a jeho spolupracovníků. Nesnaží se být příliš odborná, ale zároveň jí napsal tým archeologů a dýchá z ní aspoň kousek lidskosti. Pokud budete hledat v příručkách, zkuste to u hesla Latén ;))) Doufám, že se neurazí ti, kdož nebyli jmenováni, případné další přídavky mi mejlujte a samozřejmě je zařadím. Stručná literatura ke Keltům Adámek, F.: Halštatský pohřeb v Býčí skále. Blansko, 1972. Balbín, B.: Krásy a bohatství české země. Přel. H. Businská. Praha, 1986. Bauerová, Anna: Návrat na pohoří Zlatého koně. Praha, 1978. Bauerová, Anna: Zlatý věk země Bójů. Praha, 1988. Bauerová, Anna: Zlato, král kovů. Průvodce pro mládež k výstavě Zlatá země Gabreta. Praha, Národní technické muzeum, 1994. Bauerová, Anna: Keltové v Čechách. Průvodce po památkách keltské kultury. Praha/Litomyšl, Paseka, 1996. Benadík, B. & Vlček, E. & Ambros, C.: Keltské pohrebiská na juhozápadnom Slovensku. Bratislava, 1957. Böhm, Jaroslav: Naše nejstarší města. Praha, 1946. Böhm, Jaroslav: Kronika objeveného věku. Praha, 1941. Brunaux, J. L.: The Celtic Gauls: Gods, Rites and Sanctuaries, Paris. Břeň, Jiří: Černé náramky v českém laténu. Praha 1955. Břeň, Jiří: Zlaté předměty z keltského oppida ve Stradonicích u Berouna. in: AUC 3, 1959 (1960). Břeň Jiří: Význam spon pro datování keltských oppid v Čechách. SbNM XVIII-A, 1964. Břeň, Jiří: Třísov (Oppidum), Praha, 1966. Bouzek, J. et al.: Dějiny archeologie II., Praha, 1984. Budinský, P.: Keltské kostrové hroby z Podkrušnohoří ve sbírce teplického muzea, Teplice, 1983. Buchvaldek, M. et al.: Dějiny pravěké Evropy. Praha, 1985. Burian, J. & Mouchová B.: Záhadní Etruskové. Praha, 1974. Caesar, Gaius Julius: Zápisky o válce galské. In: Válečné paměti. Přel. I. Beneš. Praha, 1972. Cashman et al.: Identical microsatelite haplotype found in cystic fibrosis chromosomes bearing mutation G551D in Irish, English, Scottish, Breton and Czech patients. in: Human Heradity 45, 1995. Dalimilova kronika. Praha, 1948. Daněk, A.: Báje českého Pošumaví. Praha, 1912. Dawson, Ch.: Zrození Evropy. Praha, 1994. Déchelette, J.: Les fouilles du Mont Beuvray de 1897 ŕ 1901, Paris, 1904. Dějiny pravěku a starověku I-II. Red. J. Pečírka. Praha, 1982. Dobiáš, J.: Dějiny čs. území před vstoupením Slovanů. Praha, 1964. Drda, Petr & Waldhauser, Jiří & Čižmář, M.: Oppida und Viereckschanzen. AR, XXIII, 1971. Drda, Petr: Keltské oppidum Hrad u Nevězic. In: AR, XXXIX, 1987. Drda, Petr & Rybová, Alena: Keltové a Čechy. Praha, Academia, 1998. Dubský, B.: La Tčne jižních Čech. Strakonice, 1932. Dubský, B.: Hradiště Sedlo u Sušice. PA, XXXIX, 1933. Dubský, B.: Pravěk jižních Čech. Blatná, 1949. Dvořák, F.: Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné. Praha, 1938. Fialová, L. et al.: Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha, 1950. Filip, Jan: Umělecké řemeslo v pravěku. Praha, 1941. Filip, Jan: Pravěké Československo - La Tchécoslovaquie préhistorique, Praha, 1948. Filip, Jan: Praha pravěká. Praha, 1949. Filip, Jan: Keltská společnost v době laténské - La société celtique a l`époque de La Tčne. AR V-1953. Filip, Jan: Keltové ve střední Evorpě - Die Kelten in Mitteleuropa, Praha, 1956. Filip, Jan: Rod a rodina v předkeltském a keltském prostředí. PA 1961. Filip, Jan & Buchvaldek, M. & Sláma, J.: Evropský pravěk. Praha, 1962. Filip, Jan: Keltská civilizace a její dědictví. Praha, Academia, 1995. Filipová, Alena: Archeolog Jan Filip ve vzpomínkách. Praha, Academia, 1995. Fridrichová, M. et al.: Praha v pravěku. Praha, 1995. Franz. L.: Eine keltische Niederlassung in Südböhmen. Praha, 1942. Fraser, J. G.: Zlatá ratolest. Přel. I. Herold. Praha, 1994. Frolík, J. & Smetánka, Z.: Archeologie na pražském hradě. Praha/Litomyšl, 1997. Glob, P. V.: Lidé z bažin. Přel. J. Rak. Praha, 1972. Grenier, A.: La Gaule Romaine. An Economic Survey of Ancient Rome. Baltimore 1937. Grenier, A.: Les Gaulois. Paris 1945. Grenier, A.: La Gaule celtique. Paris 1945. Hájek, Václav z Libočan: Kronika česká. Praha, 1981. Henry, F.: Early Christian Irish Art. Dublin, 1954. Herm, G.: Kelti. Přel. K. Dlouhý. Pratislava, 1985. Holder, A.: Alt-celtischer Sprachsatz. Leipzig, 1897. Horák, B. Gallové v českých zemích. Spisy Masarykovy university v Brně, Brno, 1923. Hrala, J.: Knovízská kultura ve středních Čechách. Praha, 1974. Hrala, J.: Malý labyrint archeologie. Praha, 1976. Jandová, L.: Keltském oppidum u Hrazan. AR IV/1952, VII/1956. Kovářík, J.: Historie pod panely - socialistický výstavba Prahy a nové archeologické výzkumy, Praha, 1983. Kovářík, J. & Havel, J. & Novotný, P.: Kde bydlely Venuše, Praha, Albatros, 1983. Kožík, F.: Die Bretagne - Tochter des Ozeans. Leipzig, 1976. Král, J.: Kde se rozkládal Vyšehrad. IV. Bydžov, 1947 (Závist u Zbraslavi). Kruta, V.: L`art celtique en Bohęme, Paris, 1975. Kruta, V.: Les Celtes, Paris, 1978. Livius, T.: Dějiny. Praha, 1871. Lutterer, I. & Kropáček, L. & Huňáček, V.: Původ zeměpisných jmen. Praha, 1976. Lutterer, I. & Majtán, M. & Šrámek, R.: Zeměpisná jména Československa. Praha, 1982. Mabinogi, keltské pověsti. Přel. J. Vilikovský. Praha, 1965. Mandelová, H.: České země v pravěku, Praham 1997. Martel, H. M.: See through History - The Celts. Erlangen, 1995. Maudit, J. A.: Keltové. Přel. L. Veselá. Praha, 1979. Moscati, S. et al.: Les Celtes. Venezia, 1991. Motyková, K. & Drda Petr & Rybová Alena: Závist, keltské hradiště ve středních Čechách, Praha, 1978. Motyková-Šneidrová K.: Osada pod Hradištěm u Stradonic. in: PA LIII, 1962 Nejedlý, Zdeněk: Dějiny národa českého I. Praha 1953. Neustupný, E.: Demografie pravěkých pohřebišť. Praha, 1983. Nekvasil, J.: Knížecí pohřeb na Býčí skále. Prno, 1967. Neustupný, J.: Pravěké náměty v umění. Praha, 1954. Neustupný, J. et al.: Počátky šperku. Praha, 1955. Neustupný, J. et al.: Pravěk Československa. Praha, 1960. Norton-Taylor, D.: The Celts. New York, 1974. Oliva, P.: Pannonie a počátky krize římského impéria. Praha, 1956. Ondrouch, V.: Keltské mince typu Biatec z Bratislavy. Bratislava 1958. Palivec, V.: Pověsti Zlatého koně. Praha, 1964. Palivec, V.: Bójské pověsti. Praha, 1976. Píč, Josef Ladislav: Starožitnosti země české: Kostrové hroby s kulturou marskou čili latčnskou a Bojové v Čechách. Praha, 1902. Píč, Josef Ladislav: Starožitnosti země české: Čechy na úsvitě dějin. Svazek 2.: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum, Praha, nákladem vlastním, 1903. Píč, Josef Ladislav: Le Hradischt de Stradonitz en Bohęme, Leipzig, 1906. Pieta, K.: Liptovská Mara, hradisko a komplex včasnohistorických sídlisk. Nitra, 1975. Piggott, Stuart: The Druids. London, 1985. Pleiner, Radomír: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha, 1956. Pleiner, Radomír: Staré evropské kovářství. Praha, 1972. Pleiner, Radomír: Otázka státu ve staré Galii. Praha, 1979. Pleiner, Radomír: The Celtic Sword. Oxford, 1993. Pleiner, Radomír & Rybová, Alena et al.: Pravěké dějiny Čech, Praha, Academia, 1978. Pleinerová, I.: Březno. Praha, 1975. Pleinerová, I. & Pleiner Radomír: Laténské osídlení lounského Poohří. varia Archaeologica, 1981. Procházka, A.: Gallská kultura na Vyškovsku. Slavkov u Brna, 1937. Plinius Starší: Kapitoly o přírodě. Přel. F. Němeček. Praha, 1974. Rybová, Alena & Soudský, B.: Libenice. Keltská svatyně ve středních Čechách - Sanctuaire celtique en Bohęme centrale. Praha, 1962. Rybová, Alena & Drda, Petr: Hradiště by Stradonice. Rebirth of a Celtic Oppidum, Praha, Archeologický ústav AVČR, 1994. Sankot, P.: Keltové ve středních Čechách. Praha, 1979. Sedláček, A. Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory, lesy. Praha, 1920. Sklenář, Karel: Památky pravěku na území ČSSR. Praha, 1974. Sklenář, Karel: Ještě k otázce českých ,,menhirů``. Památky a příroda č. 9, 1984. Sklenář, Karel: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Praha, 1992. Sklenář, Karel: Pravěk na soutoku. Mělník, 1998. Stejskal, M.: Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa. Praha, Paseka, 1991. Stocký, Albín: Čechy v době železné. Praha, 1933. Šimek, E.: Keltové a Germáni v našich zemích. Brno, 1934. Šimek, E.: Poslední Keltové na Moravě. Brno, 1958. Špůrek, M.: Menhiry v Čechách. In: Památky a příroda, č. 1, 1984. Štorch, E: Praha pravěká. Praha, 1916. Tacitus, P. C.: Letopisy. Přel. A. Minařík a A. Hartmann. Praha, 1975. Vaněček, V.: Keltská a germánsko-římská kapitola z dějin státu. Právněhistorické studie III, Praha, 1957. Venclová, N.: Keltské svatyně. Dějiny a současnost, č. 3, 1991. Waldhauser, Jiří: Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiště u Železnic (okres Most) a nález keramického importu na keltském sídlišti u Všechlap (okres Teplice). Teplice, 1977. Waldhauser, Jiří: Keltové na Jizeře a v Českém ráji. Praha/Mladá Boleslav, 1996. Waldhauser, Jiří et al.: Jak se kopou keltské hroby, Praha, Lidové noviny, 1999. Wocel, J. E.: Grundzüge der böhmischen Alterhumskunde. Praha, 1845. Wocel, J. E.: Pravěk země České. Praha, 1868. Zachar, Lev: Keltské umenie na Slovensku. Bratislava, Tatran, 1987. Zelinka, F. V.: Sbírka lidového podání z Berounska. Beroun, 1895. Zikmundová, E.: Chov zemědělských zvířat na sídlištích doby laténské. Vlastivědný sborník Podbrdska, 1972. Použité zkratky: AR - Archeologické rozhledy AUC - Acta Universitatis Carolinae PA - Památky archeologické SbNM - Sborník Národního muzea v Praze (Acta Musei nationalis Pragae)